Aan:

Gasten, bezoekers en vrijwilligers
van het Odensehuis Gerard Smit te Leeuwarden

 

Leeuwarden 29 mei 2020

Betreft: bezoekersregeling Odensehuis

 

Beste mensen,

Wanneer we jullie nu in coronatijd spreken, vinden jullie dat het Odensehuis Gerard Smit aan het Noordvliet weer open moet. Jullie missen het onderlinge contact en de sfeer van het bij elkaar zijn. Jullie vinden ook dat gezondheid en veiligheid bovenaan staan.

Het bestuur wil het Odensehuis natuurlijk ook het liefst weer openen.

Voor ons geldt dat de maatregelen van de overheid in verband met de COVID-19 virus leidend zijn. Dat betekent dat de dagbesteding, waar het Odensehuis onder valt, alleen in kleine groepjes open mag. Verder moeten veiligheidsmaatregelen getroffen worden zoals de 1,5 meter afstand en een aantal zaken registreren en doen bij binnenkomst.
De locatie en toiletten moeten goed geventileerd en gedesinfecteerd worden.

De ingang van het Odensehuis wordt de Soendastraat omdat er geen open verbinding met Zorghuis Noordvliet is toegestaan. Voor het Zorghuis Noordvliet geldt een andere (verpleeghuis)regeling.

Om kort te gaan: het wordt direct niet meer zoals het eerder was.

Het bestuur van de Stichting Odensehuis GS Leeuwarden heeft op basis van heersende overheidsmaatregelen een bezoekersregeling voor het Odensehuis vastgesteld.
Bijgaand vinden jullie deze regeling. Het ligt in onze bedoeling om een ontwikkelmodel te maken met betrekking tot groepsgrootte, openingstijden en dagen.
We beginnen klein en als het verantwoord verloopt, breiden we de mogelijkheden uit, steeds vasthoudend aan de geldende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.
Het bestuur van het Odensehuis vraagt jullie de voorgestelde bezoekregeling goed te lezen. Jullie moeten het ook zelf verantwoord vinden om te komen.
Hebben jullie aanvullende opmerkingen geef ze door aan Harry Wiersma tel 06-12107813 of email info@odensehuisleeuwarden.nl

Beste mensen we gaan de eerste stappen zetten op de weg naar ‘het nieuwe normaal’.
We gaan in het Odensehuis Gerard Smit dat SAMEN doen. Als we elkaar goed vasthouden (binnen 1,5 meter) en vooral open met elkaar in gesprek zijn, gaat dat lukken.

Met vriendelijke groet,
Namens het Bestuur
St. Odensehuis GS Leeuwarden
Harry Wiersma, voorzitter

content image

Beste betrokkenen van en bij het Odensehuis,

De deuren van Odensehuis zijn in navolging van het regeringsbesluit sinds medio maart 2020 gesloten. Het lijkt of de tijd is stilgezet maar ons leven gaat door. En wij hebben elkaar hard nodig om deze verwarrende tijd goed door te komen.

Nu steeds meer versoepelingen worden doorgevoerd is de kans groot dat het Odensehuis Gerard Smit medio juni 2020 haar deuren weer kan openzetten voor cliënten, mantelzorgers en naasten.

MISSIE en VISIE ODENSEHUIS GERARD SMIT - LEEUWARDEN

Een Odensehuis is een inloophuis voor mensen met dementie, mantelzorgers, en hun familie- en vriendenkring. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies. Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie en de mantelzorgers.

Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich thuis kunnen voelen. Waar respect is en waar je vooral jezelf kunt zijn. Voor mantelzorgers is het essentieel om informatie te krijgen over het ziektebeeld en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En je ervaringen te kunnen delen. Voor mensen met dementie is het belangrijk om onder de mensen te blijven en je sociale leven actief te houden met activiteiten die er toe doen.

Dit alles draagt bij tot het langer thuis kunnen blijven wonen.

Het Odensehuis in Leeuwarden werkt vanuit de sociale benadering. Hierbij wordt de persoon met dementie altijd als uitgangspunt genomen en gekeken hoe aansluiting gevonden kan worden bij zijn of haar behoefte. Het (levens)verhaal van de persoon met dementie is de basis voor contact. We gaan op zoek naar verbinding en onderzoeken nieuwe perspectieven die aansluiten bij de behoefte. Het Odensehuis staat midden in de samenleving en zoekt samenwerking met organisaties die het activiteitenpakket kunnen verbreden en verstrekken.  Een naar de samenleving open gerichte voorziening waar elke vorm van dementie leidend is, de bron voor een dement vriendelijke samenleving.

Mede dankzij de financiële steun van Proeftuin Dementie Friesland en de inhoudelijke steun van Tao of Care heeft de Gemeente Leeuwarden een Odensehuis Gerard Smit wat onder de bezielende leiding van Martine Adema kan rekenen op een grote groep bezoekers en hun naasten en een stel gemotiveerde groep vrijwilligers. Dit burgerinitiatief nu zet energiek met Stichtingsbestuur en Klankbordgroep de schouders onder continuering.

Missie en Visie

Odensehuis Gerard Smit Leeuwarden wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de maatschappelijke positie van mensen met dementie, het maatschappelijk taboe op dementie doorbreken en de eigenwaarde en waardigheid van mensen met dementie vergroten. Werken aan een dementie vriendelijke samenleving. De opdracht van naar buiten gerichte activiteiten, promotie, voorlichting, preventie.

In het Odensehuis Gerard Smit komen mensen met dementie en geheugenverlies op een moment dat zij zelf kiezen. Het is belangrijk, dat ook zij een leven leiden waarbij ze gelijkwaardig en geaccepteerd in de samenleving meedoen en waaraan zij, ondanks de beperking van hun ziekte, een zinvolle bijdrage kunnen leveren. Het Odensehuis biedt mensen een plek waar je jezelf kunt zijn en niet afgerekend wordt op de snelheid van buitenwereld.

 “Ik wil er zo graag bij blijven horen, ook al ben ik ziek en lukt het me allemaal niet meer.”

De verbondenheid met alles wat er in de directe omgeving van het Odensehuis speelt is van belang. Een open voorziening die samenwerkt met organisaties binnen het sociale domein.

De missie en de visie worden uitgewerkt in de doelstellingen, werkwijze en organisatie van het Odensehuis Gerard Smit.