BELEIDSPLAN 2023 – 2027


Inleiding

Het Odensehuis Gerard Smit is een ontmoetingsplek met een open inloopkarakter voor mensen met beginnende dementie/alzheimer en niet aangeboren hersenletsel, maar ook voor mantelzorgers, familie en vrienden. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies.

Een Odensehuis biedt een stem aan mensen met dementie en de mantelzorgers. Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich thuis kunnen voelen. Waar respect is en waar je vooral jezelf kunt zijn. Voor mantelzorgers is het essentieel om informatie te krijgen over het ziektebeeld en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. En je ervaringen te kunnen delen. Voor mensen met dementie is het belangrijk om onder de mensen te blijven en je sociale leven actief te houden met activiteiten die ertoe doen. Dit alles draagt bij tot het langer thuis kunnen blijven wonen.

 

Missie/visie

Het Odensehuis in Leeuwarden werkt vanuit de sociale benadering dementie. Hierbij wordt de bezoeker met dementie als mens gezien en niet het ziek zijn centraal gesteld. Tegelijk wordt er in samenspraak met zijn of haar directe omgeving ingespeeld op zijn of haar behoefte. Het (levens)verhaal van de persoon met dementie is leidend voor het contact en invulling waarbij we op zoek gaan naar verbinding en onderzoeken nieuwe perspectieven die aansluiten bij de behoefte. Het Odensehuis staat midden in de samenleving en zoekt samenwerking met organisaties die het activiteitenpakket kunnen verbreden en versterken. Is naar de samenleving open gerichte voorziening waar beginnende dementie leidend is, de bron voor een dement vriendelijke samenleving.

 

Doelstelling

Vanuit de missie van het Odensehuis worden vragen geformuleerd die voor de komende jaren verder moeten worden vorm gegeven in activiteiten.

1. Hoe krijgen we de juiste bezoekers binnen, namelijk bezoekers met beginnende dementie en niet aangeboren hersenletsel vanuit de thuissituatie. Hoe bereiken we deze doelgroep en zorgen we voor dat de bezoekers op het juiste moment uitstromen/doorstromen naar de juiste zorg die op dat moment bij hun past.

2. Hoe kunnen we de juiste begeleiding bieden vanuit het Odensehuis. De combinatie van professionals en vrijwilligers, wat wordt van hen gevraagd om de juiste ondersteuning te bieden.

3. Hoe kunnen we de bezoekers op de juiste manier prikkelen dat ze in hun kracht staan met als doel zo lang mogelijk het proces van dementie vertragen en zelfstandig te blijven.

4. Op welke manier vindt het Odensehuis een plek in de verschillende aanbieders van zorg/welzijn rondom Dementie zodat de kracht van waar het Odensehuis voor staat het beste benut wordt en een eigen waarde houdt.

 

Strategie

Intern:

- Zorgdragen voor een goede taakverdeling en afspraken binnen het team (team bestaat uit professionals, vrijwilligers en stagiaires) op basis van kwaliteiten, vaardigheden en interesse (vanuit het bestuur is Atze de contactpersoon naar het team van vrijwilligers). De behoefte aan training komt daarbij ook aan de orde. Vrijwilligerswerk Odensehuis GS kan een opstap zijn naar werk, de inzet van stagiaires naar professionalisering. Taken en aandachtsgebieden van het team zijn:

- Veiligheid en vertrouwde sfeer is een basis voor participeren in sociaal contact en bij activering van de bezoekers. De activiteiten hebben tot doel zo lang mogelijk het proces van dementie vertragen en zelfstandig te blijven.

- Intensivering van het contact met mantelzorgers/intake gesprekken en vragen van “hoe gaat het”, gewijzigde situatie in beeld krijgen en kunnen acteren. Rapportage naar bestuur: hoe kunnen we voor onze bezoekers maatwerk leveren in contact en activiteiten.

- Eigen professionaliteit verhogen door deelname aan team ‘ontmoeten en meedoen’(Amaryllis). Taken en aandachtsgebieden van het Bestuur zijn:

- Terugkoppeling vanuit het team adhoc of in bestuursoverleg oppakken.

- Bieden van voldoende mogelijkheden voor verhogen professionaliteit van het team bijvoorbeeld door deelname aan team ‘ontmoeten en meedoen’ (Amaryllis).

- Extra bestuurslid werven en de taken van het Bestuur zo goed mogelijk verdelen.

Extern:

- Voor het Odensehuis is het belangrijk om samenwerking te zoeken met de verschillende aanbieders van zorg/welzijn rondom Dementie. Uitgangspunt is dat de kracht van waar het Odensehuis voor staat het beste benut wordt en een eigen waarde houdt. Taken en aandachtsgebieden bestuur:

- Deelname aan samenwerkingsoverlegvormen zoals Odense-, projectgroep (bestuur en team), voortgang/ rapportage bestuur en in het vrijwilligersoverleg, is van belang voor de duidelijke plek in het voorzieningenpakket voor mensen met beginnende dementie thuis.

- Pr-plan maken: sociale media: opzetten en onderhouden: mogelijkheden onderzoeken: Contract met externen en eventueel NHL Stenden voor opdracht studenten.

- Deelname aan de uitvoering projectplan, activering beginnende dementie thuisplan, samenwerking Odensegroep: uitvoering ontmoetingsplaatsen in wijken/buurten/dorpen.

- Deelname aan team “ontmoeten en meedoen” van Amaryllis.

- Contact leggen en afspraken maken met cultureel maatschappelijke instellingen die een bijdrage kunnen leveren aan invulling geven aan het activiteitenplan Odensehuis: Uitbouwen van contact generatiehuis en organisaties op bv schilderen/ creatief werken of misschien: ‘onze stad’ (HCL/ gidsen): gerichte activiteiten bv.: afspraken met musea in Leeuwarden en Stadsschouwburg De Harmonie. Sporten/bewegen: Cambuur verbindt, dansen op recept, Spectrum fysio.

- Open naar de buurt: contacten met opbouwwerk Oud Oost, ontwikkelen naar mogelijkheden om samen activiteiten te doen.

- Voor de vrijwilligers VOG aanvragen/ aan eisen voldoen om gratis VOG te mogen aanvragen.

 

Huidige situatie

Het Odensehuis is 5 dagen per week open van 10 uur tot 15 uur, richt zich op mensen met beginnende dementie en niet aangeboren hersenletsel. Financiering vindt plaats d.m.v. Onderaannemer te zijn bij Amaryllis, dit is tot 2024 verzekerd met mogelijke toezegging voor nog twee jaar vanuit basisondersteuning. Van de bezoekers wordt een eigen bescheiden bijdrage gevraagd voor het mee-eten tijdens de lunch.

Activiteiten van de organisatie 2023

Ontwikkeling van het Team: We blijven monitoren of we de juiste vrijwilligers op de juiste plekken hebben dmv gesprekken. Eventueel kunnen er vacatures gesteld worden op samenleeuwarden.nl indien nodig.

- In 2023 gaat Patrick een ‘kleintje’ brandveiligheid cursus regelen voor de vrijwilligers.

- In 2023 een kleine scholing/training geven met betrekking tot basiskennis over dementie daarna gaan we enkele casussen behandelen.

- Daarnaast organiseren we 3 vrijwilligers bijeenkomsten waarin verschillende onderwerpen besproken kunnen worden die op dat moment van belang zijn.

Hoe krijg je bezoekers eerder in het Odensehuis: Door meer actief te zijn op Facebook, de website aan te passen, nieuwe folders, actief te zijn in werkgroepen met andere organisaties, beurzen, etc.

- Wat betreft bekendheid bij de zorg rondom de persoon met beginnende dementie hebben we nog een groot doel te behalen en dat ligt bij de huisartsen, wijkverpleegkundigen en huishoudelijke hulpen. Dit zal dus de prioriteit moeten hebben.

Aansluiten bij interesses van onze bezoekers: Er zijn veel meer ideeën, gedachten en activiteiten uitgewerkt in 2022 en daardoor gebeurt er meer met de bezoekers. Wel blijven we alert of de activiteiten aansluiten bij onze bezoekers.

- Het idee is om in 2023 een vrijwilligers bijeenkomst te houden en dan met alle vrijwilligers activiteiten te doen die op de stapel liggen. Dit zodat vrijwilligers weten wat ze kunnen aanbieden.

Mantelzorgers: Er is in 2022 meer aandacht geweest voor de samenwerking met de mantelzorgondersteuning en dat loopt goed. We verwijzen mantelzorgers meer naar de ondersteuning en kunnen elkaar makkelijker vinden.

- We hadden als doel gesteld om ook meer van onze mantelzorgers in het mantelzorg café te krijgen maar dat is tot nu toe uitgebleven. In 2023 kunnen we daar meer aandacht aan besteden.

Wanneer is iemand niet meer passend en waar gaat diegene dan naartoe: In 2022 hebben we veel contact gehad met meedoen Westend waar we dan ook bezoekers naartoe sturen die niet meer binnen het Odensehuis passen. Uiteraard zoeken we ook contact met andere zorgaanbieders waar dat nodig is.

- Door de criteria die we gesteld hebben (zie plan Odensehuis 2022) zijn we ook duidelijker in wat er wel of niet kan binnen het Odensehuis. We blijven hierin monitoren.

Activiteiten om bij aan te sluiten in de buurt, of andersom: In 2022 hebben we al meer partners gekregen om bij aan te sluiten of juist andersom. Met stichting Kameraad hebben we wat projecten op poten gezet. We zijn naar verschillende Ontmoeten en meedoen locaties geweest, alsook andere locaties bij ons. Ook werken we samen met externen zoals Spectrum fysio en dansen op recept. Beide mooie formules en duidelijke successen. In 2023 zullen we daar vooral mee doorgaan.

Terugkerende activiteiten: - Doorgaan met dansen op recept (wekelijks) - Doorgaan met beweegactiviteiten (door vrijwillligers en Patrick) - Iemand aantrekken voor schilderlessen/workshops. Dit om iedere week een schilder/teken activiteit aan te bieden en daar ook mensen mee aan te trekken. (Wekelijks) - Diner in het Odensehuis (maandelijks) - Paul’s café in samenwerking met Kameraad (maandelijks) - Het spelen van de Odensehuis band, het integreren van muziek met bezoekers. Mobiliseren mensen met dementie in de band krijgen of zang zoals een koor waar band ondersteunend aan is.

Losse grotere activiteiten: - Fries museum - Natuurmuseum Fryslân - Aqua zoo - Vanuit het natuurmuseum een preparateur langs laten komen voor een workshop/presentatie (gratis) - Bioscoop of theater (afhankelijk of er een geschikte film/voorstelling is) - Kerstbrunch - Praamvaren

Losse kleinere activiteiten: - Knutselen, schilderen, spelletjes, bewegingsactiviteiten, bakken, koken, etc. - Naar de Intratuin voor een kopje koffie - Lopen in de groene ster of andere parken - Katten café - (Zomer) spelletjes in de groene ster - (Lente/Zomer) Kinderboerderij (voorjaar lammetjes kijken) - Wandelen - Koningsspelen (week van koningsdag) - Buurthuis welgelegen - Uitstapjes naar ander O&M locaties 7 - Paas activiteit (week van Pasen)

Bestuur:

- Actief op zoek naar extra bestuurslid en tot een juiste taakverdeling

- Uitwerken pr-plan met invulling sociale media en communicatie

- Overlegvormen van de voorzitter bekijken en onderstaande taken verdelen binnen bestuur:

1. Vergaderingen van de LPO, landelijk platform Odensehuizen (via Zoom). LPO staat de belangenbehartiging en kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkelingen van het ‘Odensewerk’. Huddle app geeft een kennis- en introductie bank. Mijn inbreng heeft zich vooral beperkt tot: de Leeuwarder constructie (onderaannemerschap) en de accentuering op beginnend dementie. De LPO heeft ook een coördinatoren overleg. De LPO staat niet hoog op onze prioriteiten lijst maar is zeker van belang voor de voortzetting en ontwikkeling van deze voorziening. Ze komen onregelmatig/ eens per 3 maanden bij elkaar.

2. Het ‘Odenseoverleg’: Odensehuis, Kameraad, ontmoeten en meedoen, mantelzorg steun, casemanager. Dit wordt nu gedaan door de voorzitter en Tim Adolfs. Het gaat om concretisering van de samenwerking en de inhoudelijke ontwikkeling in de praktijk voor mensen met de ziekte dementie. En beginnende dementie in het bijzonder. Verder proberen we heel concreet activiteiten samen te doen. De samenwerking krijgt hier concreet vorm. Ook bereiden we in deze groep de Gemeentelijke projectgroep: activering van mensen met beginnend dementie thuis. Odenseoverleg is in mijn ogen een belangrijke groep en tilt ons ook boven wat we zelf doen uit met de meest concrete ontwerpend van samen-doen. Groep komt eens in de zes weken bij elkaar.

3. Werksessie Odensehuis, Alzheimer- Jungheimer café.Alzheimer Friesland organiseert deze Werksessie in Drachten tot nu toe een in de 2/3 maanden. Bedoeling: onderling contact, belangenbehartiging, inhoudelijk sporen ontwikkelen, ook de ontmoetingsplaatsen volgens concept Alzheimer Nederland komt aan de orde. Het is veel werken groepjes. Er doen een 5-tal Odensehuizen in Friesland mee. De voorzitter doet hieraan mee als Odensehuis in Leeuwarden.

4. Projectgroepen activering beginnend dementie in de thuissituatie (in de Odensgroep bereiden deze sessies vaak voor). Hierin zitten de voorzitter en Tim Adolfs. Cristien Bajema/ Gemeente Leeuwarden roept dit overleg bij elkaar/ heeft de regie. Het plan van aanpak ( ZonMW) is het vertrekpunt van de besprekingen. Goeie plek voor ons omdat de ontwikkelingen dicht staan bij de betekenis van de Odensehuizen/ ontmoetingsplaatsen/ dementievriendelijke samenleving. De projectgroep komt - volgens Cristien - 4 maal per jaar bij elkaar (?).

5. De voorzitter is op uitnodiging van Amaryllis aanwezig bij overleg buddy-projecten. Belang is dan: vrijwilligers niet op te houden thuis te helpen als dementie aan de orde komt. Roos vd Meer roept deze groep zo’n 1 keer per maand bijeen. Contactpersoon Team (Tim en Patrick) om bij te praten en te horen wat er zo speelt/ even sparren. Bestuur agenda en verslaglegging en samenbrengen punten uit team. Afstemming huisvesting/financiën met Jan-Dirk.

 

Toekomst

Voor de toekomst van het Odensehuis is voor de korte termijn (periode van een jaar) het zorgdragen voor een goede taakverdeling van de bestuursleden. Er vindt een goede samenwerking/afstemming tussen het team en bestuur. Het Odensehuis zoekt samenwerking vanuit haar eigen identiteit met organisaties die zich ook richten op beginnende dementie. Het team richt zich op eigen professionalisering van het team, een activiteitenprogramma van bezoekers die past binnen de doelstellingen en onderhoudt goede contacten met mantelzorgers.

Lange termijn tot 2027 is:

- Zorgdragen voor huisvesting Odensehuis,

- Samenwerking intensiveren en actief inspelen in de markt op gebied van beginnende dementie.

- Juiste instroom en doorstroom van bezoekers,

- Het bieden van activiteitenprogramma die aan blijft sluiten bij de behoefte van de bezoekers.

- Professionalisering team aan laten sluiten op behoefte.

 

Organisatie

Stichting Odensehuis Gerard Smit, Noordvliet 44, 8921 HH Leeuwarden

info@odensehuisleeuwarden.nl

06 - 42 99 66 45

IBAN: NL 64 INGB 0008 4352 49

KvK: 72075449

RSIN: 85 89 75 336

 

Bestuur:

Voorzitter: Harry Wiersma, Penningmeester: Jan Dirk Hettema, Bestuurslid: Atze Zuiderveld,  Bestuurslid: Jantina Marra,  Vertegenwoordiger team: Tim Adolfs en Patrick Pronk.

Het bestuur komt eenmaal per zes weken bij elkaar/ waarbij het team wordt uitgenodigd. Bestuur zorgt voor taakverdeling. Jan Dirk draagt zorg voor de financiën, subsidie- fondsaanvragen, contacten met de verhuurder/beheer, Atze is aanspreekpunt voor de vrijwilligers, deskundigheidsbevordering, Jantina/Harry (Odense-overleg, project activering mensen met beginnend dementie thuis, vrijwilligersoverleg Leeuwarden, PR, contact naar buiten). Regelt het contact naar buiten.

A) Het bestuur maakt afspraken/ data(samenwerkingsovereenkomst) met Amaryllis over inhoud en financiën en maakt de agenda voor de bijeenkomsten daarover.

B) Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het beleid van het Odensehuis GS en bewaakt de uitgangspunten van het Odensehuis GS. Eens per drie maanden evaluatie op de agenda/ voortgang - bijstellen

C) Bestuursleden bezoeken regelmatig het Odensehuis, hapje mee-eten, kennisnemen van het werk.

 

Professionals

Team Tim & Patrick

1) Het team zorgt voor een de coördinatie/ organisatie van het Odensehuis GS en doen mee in het team “ontmoeten en meedoen” van het Amaryllis

2) Het team maakt het voorstel activiteitenplan (in overleg met vrijwilligers, Atze), plan wordt als onderdeel van het beleidsplan vastgesteld door het bestuur.

3) Tim en Patrick maken een taakverdeling/ Amaryllis zorgt bij ziekte of vakantie voor gekwalificeerde vervanging/ melding aan het bestuur

4) Verantwoording uitvoering aan het bestuur Odensehuis GS eens in de zes weken met het beleidsplan/ activiteitenplan als richtsnoer. Deskundigheid/ training bij Amaryllis (‘ontmoeten en meedoen’). De vertegenwoordiging van het team neemt voor advies deel aan de bestuursvergadering.

5) Het team draagt zorg voor de intake van de bezoekers en het contact met hun mantelzorger/ naasten en zorgt voor de noodzakelijke informatie naar de vrijwilligers.

6) Het team zorgt voor een programma met de nodige uitdaging en deelname van de bezoekers van het Odensehuis. Maatwerk, eigen regie, gezellige sfeer staan voorop in een vertrouwde en veilige omgeving.

7) Het team bereidt met de vrijwilligers en de vertegenwoordiger in het bestuur het inhoudelijk overleg voor.

8) Het team en de vrijwilligers van die dag bespreken het programma van die dag voor en zorgen voor een evaluatie moment aan het eind van de dag.

9) Het team legt contact met de bewonersorganisaties in de omgeving en draagt zorg voor de betrokkenheid van cultureel maatschappelijke organisaties bij een mogelijke individuele of groepsactiviteiten.

 

Vrijwilligers

• Beleidsplan delen met de vrijwilligers

• Aanbieden van een training ‘omgaan met mensen met dementie’

• Taakverdeling: gastheer/- gastvrouw en activiteiten

Vrijwilligers zijn een wezenlijk onderdeel van het Odensehuis GS. Het is van belang dat iedereen achter het beleidsplan staat: delen en overleg. Mensen met de beginnende ziekte dementie in hun kracht zetten/houden ligt bij de uitvoering en het omgaan met de bezoekers van het Odensehuis GS. De vrijwilliger moeten geïnformeerd worden over de individuele bezoekers, de beperkingen en de mogelijkheden (maatwerk bij uitvoering). De vrijwilligers hebben allemaal een VOG en krijgen een exemplaar van het vrijwilligersbeleid van de stichting Odensehuis GS Leeuwarden De vrijwilligers krijgen geen financiële vergoeding maar wel reiskostenvergoeding. De vrijwilligers komen minimaal 2 maal per jaar bij elkaar om de inhoudelijke voortgang te bespreken. Bij het team c.q. bestuur (Atze) leveren ze eigen agendapunten in. De vrijwilligers komen 2 maal per jaar bijeen met een informeel doel. (Vrijwilligersbeleid Jantine 2020!)

 

Financië

Financiering vindt plaats d.m.v. Onderaannemer te zijn bij Amaryllis, dit is tot 2024 verzekerd met mogelijke toezegging voor nog twee jaar vanuit basisondersteuning. Van de bezoekers wordt een eigen bescheiden bijdrage gevraagd voor het mee-eten tijdens de lunch.

content image

 

 

content image
content image