Beleidsplan

 

Aanleiding

Langer thuis blijven wonen? Dat wil toch iedereen als je al op leeftijd bent. De laatste dagen doorbrengen in de oude vertrouwde omgeving. De overheden hebben het tot beleid verheven en tegelijk allerlei burgerinitiatieven in de directe leefomgeving daaraan gekoppeld.  Minder één op één hulp en afschalen van de professionele ondersteuning. Allemaal heel lovenswaardig zolang het leven  zonder noemenswaardige incidenten verloopt. Wat als je de signalen krijgt van een progressieve beperking (bv geheugenverlies) en daarna de diagnose door de medisch specialist van dementie, Alzheimer, Parkinson of hersenbloeding? Een dergelijke diagnose zet het leven van de betrokkene en naasten op de kop. Gevolg vaak een medisch traject en het experimenteren bij het gebruik van medicijnen.  Het sociale aspect blijft meestal onderbelicht. Als iets niet meer kan, wat kan dan nog wel? Met die vraag blijven de betrokkenen zitten en moeten naar bevind van zaken vaak intuïtief handelen. Hulp en steun verdwijnen, zeker in de beginfase, achter de voordeur.Wetenschappers  en ervaringsdeskundige ( Anne-Mei The, Gerard Smit e.d.) wijzen op het voortdurend bijstellen van verwachtingen en het omgaan met een andere rol in de relatie en in de samenleving. Het zijn vraagstukken die zich vooral afspelen in de thuissituatie. In de Proeftuin Dementie stappen een aantal organisaties bij elkaar om de ontwikkeling van o.a. Odensehuizen te bevorderen.

 

Experiment

Met de Proeftuin Dementie Friesland wordt in Leeuwarden het Odensehuis Gerard Smit voor twee jaar gefinancierd en inhoudelijk ondersteunt door de landelijke organisatie Tao of Care. Het Odensehuis is een inloop voor mensen met beginnende demente in de thuissituatie en de mantelzorgers (familie, vrienden en buurtgenoten). De sociale benadering dementie is dan ook de kern van de werkwijze. De inzet van vrijwilligers  is van essentiële betekenis. Activiteiten op maat sluiten aan bij de behoefte van de mensen met dementie en de informatieve bijeenkomsten en lotgenotencontacten bij de behoefte van de mantelzorgers en direct betrokkenen. Het open karakter van het Odensehuis past bij het idee dat ook mensen met een dementie of andere beperking in nauwe verbinding van de samenleving moeten blijven staan. Iedereen is welkom maar de aanpak van de mensen met dementie  is leidend.

Het vervolg

Einde experiment Proeftuin Dementie betekent dat het Odensehuis vanuit een grote groep betrokkenen tot een burgerinitiatief is uitgegroeid. 4 juli 2018 is de officiële akte van de Stichting Odensehuis Gerard Smit getekend, inschrijving bij de Kamer van Koophandel heeft plaatsgevonden. Een groep  deelnemers en betrokkenen vormen de klankbordgroep voor het bestuur en een Comité van Aanbeveling draagt het initiatief. Kortom in korte tijd is alles in stelling gebracht om de activiteiten van het Odensehuis Gerard Smit te continueren. Het Odensehuis in verbinding en samenwerking met de directe omgeving, sluit aan bij  het nieuwe koersdocument Sociaal Domein van de Gemeente Leeuwarden. Naar verwachting mogen we aannemen dat de Overheden uiterlijk 1 januari 2019 structureel zal financieren.

De stichting heeft ten doel:

a. het exploiteren en in stand houden van een inloophuis in de stad Leeuwarden voor mensen met dementie en hun verwanten, vrienden en/of andere naasten, alsmede buurtgenoten.

b. het behartigen van alle belangen die samenhangen met de uitgangspunten en doelstellingen van het inloophuis voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn, mits zulks uitsluitend strekt of nagenoeg uitsluitend strekt tot de bevordering van het algemeen nut zoals bedoeld in artikel 5b Algemene Wet inzake Rijksbelastingen en overigens met inachtneming van het beleidsplan bedoeld in artikel 11.

 

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

a. het overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 vergaren van geldmiddelen, uit subsidies en fondsen of anderszins, ten behoeve van de exploitatie van, almede het anderszins financieel ondersteunen van het inloophuis.

b. belangenbehartiging ten aanzien van onderwerpen die verband houden met de uitgangspunten en doelstellingen van het inloophuis.

c. het samenwerken met andere organisaties binnen het sociaal domein; en alle andere wettige middelen, die tot het doel van de stichting behoren of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.